Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de
consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd

Consument: de natuurlijke persoon die
niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst
op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand
met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument
of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de
consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op
afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor
herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan
invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of
rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten
van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden
gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene
Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Grano Trading

Faunastraat 11

6657AX Boven-Leeuwen

Nederland

T (061)440-7598
info@granokoffie.nl

KVK 64343014

BTW nummer
NL001914760B59

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn
van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand
gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en
consument.

Voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij
op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand
elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op
een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de
algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en
dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze
algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing
en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest
gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen
in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden
voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling
overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van
het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze
algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de
geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de
uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen
uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend. De
ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke
fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Alle afbeeldingen, specificaties
gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn
een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan
niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige
informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van
verzending;

de wijze waarop de overeenkomst
tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing
zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling,
aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van
het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs
garandeert;

de hoogte van het tarief voor
communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek
voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan
het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

of de overeenkomst na de
totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de
consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument,
voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de
overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst
herstellen;

de eventuele andere talen
waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de
ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze
gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de
overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod
langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld
langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst
elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de
consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen
wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren
die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product
of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan
worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging
van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de
wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan
wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;

de informatie over garanties en
bestaande service na aankoop;

de in artikel 4 lid 3 van deze
voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan
de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van
de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één
jaar of van onbepaalde duur is.

In geval van een duurtransactie
is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
levering.

Iedere overeenkomst
wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid
van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten
heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van
redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de
dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de
consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is
om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele
staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de
ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik
wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14
dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer.
Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of
door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de
consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te
sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de
in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te
willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de
ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft
de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het
aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn
herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer
bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt
van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending
voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag
betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier
of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument
is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een
andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product
door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument
aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

De consument kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten
van de koopovereenkomst.Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het
herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt
slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig
voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het
herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand
zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van
aard zijn;

die door hun aard niet kunnen
worden teruggezonden;

die snel kunnen bederven of
verouderen;

waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed
heeft;

voor losse kranten en
tijdschriften;

voor audio- en video-opnamen en
computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

voor hygiënische producten
waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het
herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

betreffende logies, vervoer,
restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde
datum of tijdens een bepaalde periode;

waarvan de levering met
uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;

betreffende
weddenschappen en loterijen.Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod
vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid
kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn
aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen
invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan
schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen
zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij
het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de
ondernemer dit bedongen heeft en:

deze het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen; of

de consument de bevoegdheid
heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of
diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Alle prijzen zijn onder
voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer
niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in
dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het
product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant
of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten
en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de
ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd
geleverde producten dienen binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek
aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.

De garantietermijn van de
ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is
echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van
de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor
eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de
producten.

De garantie geldt niet indien:

de consument de geleverde
producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren en/of bewerken;

de geleverde producten aan
abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig
worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer
en/of op de verpakking behandeld zijn;

de ondeugdelijkheid geheel of
gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft
gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het
adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen
hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op
een schadevergoeding.

Alle levertermijnen zijn
indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten
ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform
het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld
product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een
vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht
niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn
voor rekening van de ondernemer.

Het risico van
beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot
het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

De consument kan een overeenkomst
die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of
diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
maand.

De consument kan een overeenkomst
die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of
diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige
leden genoemde overeenkomsten:

te allen tijde opzeggen en niet
beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde
periode;

tenminste opzeggen op dezelfde
wijze als zij door hem zijn aangegaan;

altijd opzeggen met dezelfde
opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

Een overeenkomst die voor
bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid
mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en
die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en
tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van
maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen
het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden
verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden
in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal
per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte
duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en
weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) 
wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de
proef- of kennismakingsperiode.Duur

Als een overeenkomst een duur van
meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te
allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde
van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is
overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te
worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als
bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen
van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging
van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om
onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
ondernemer te melden.

In geval van
wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
redelijke kosten in rekening te brengen.Artikel 14 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een
voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van
de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende
klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum
van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in
onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument
zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is
aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in
onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden
tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis
bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument
de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door
WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak
hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze
bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie
zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan
de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden
via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de
verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht
gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of
de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de
ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking
hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van
toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden
afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.