Privacyverklaring Grano koffie

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens
alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Telecommunicatiewet en
E-marketing wetgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u contact
opneemt met Grano koffie of wanner u als klant gebruikmaakt van onze diensten.
In deze verklaring kunt u per situatie terugvinden welke gegevens wij
verzamelen en voor welke doeleinden deze worden gebruikt. Ook leest u hoelang
we de gegevens bewaren, van welke beveiligingsmaatregelen wij gebruikmaken en
wat uw rechten zijn. Alle persoonsgegevens die Grano koffie van u verwerkt,
zijn door u verstrekt.

Lees deze privacyverklaring goed door, dan weet u wat er met
uw gegevens gebeurt. Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met onze
functionaris gegevensbescherming via: privacy@Granokoffie.nl

Grano koffie, gevestigd aan Faunastraat 11 6657AX Boven-Leeuwen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
aangegeven in deze privacyverklaring.

 

Inklapbare content

Definities

Persoonsgegevens: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van Grano
koffie persoonsgegevens verwerkt;

Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan
wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt;

Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie,
een dienst of een ander orgaan, die onder rechtstreeks gezag van Grano koffie
of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;

Grondslag: Gronden op basis waarvan gegevensverwerking mag plaatsvinden;

Gerechtvaardigd belang: Een gerechtvaardigd belang van de
verantwoordelijke kan aanwezig worden geacht in het geval dat de betreffende
verwerking voor laatstgenoemde noodzakelijk is om zijn reguliere
bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten;

Toestemming: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige
wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een
ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van
persoonsgegevens aanvaardt.

Persoonsgegevens die Grano koffie verwerkt

Grano koffie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken
:

 • Voor-
  en achternaam
 • Aanhef
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoons gegevens

Grano koffie verwerkt uw gegevens op basis van de volgende
grondslagen: Wettelijke verplichting, Overeenkomst, Toestemming en
Gerechtvaardigd belang. In tabel 1 staat welke verwerking welke grondslag
utiliseert.

Grano koffie verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling.
 • U te informeren over wijzigingen
  van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af
  te leveren.
 • Grano koffie verwerkt
  persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals in het geval
  van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het verzenden van onze
  nieuwsbrief, reclamefolder en/of andere marketingacties.

Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren

Grano koffie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen hieronder.

Toepassingsgebied:

Bestelling

Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Doel van de verwerking:

Grano koffie verwekt deze gegevens voor de veilige
verzending van uw bestelling en het maken van een factuur voor onze en uw
administratie.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar na uw bezoek,
waarna deze worden verwijderd en of vernietigd.

Grondslag:

Overeenkomst,Wettelijke verplichting

 

Toepassingsgebied:

Account

Persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Doel van de verwerking:

Grano koffie verwekt deze gegevens voor de veilige
verzending van uw bestelling, een historie opbouwen in uw account en het maken
van een factuur voor onze en uw administratie.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar na uw bezoek,
waarna deze worden verwijderd en of vernietigd.

Grondslag:

Overeenkomst, Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Grano koffie deelt uw persoonsgegevens met verschillende
derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, om te
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of voor marketingdoeleinden.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Grano koffie blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Grano koffie uw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw
toestemming. 

Categorie

Bestelling/ account        

Ontvangers

Shopify

Doel

Plaatsen bestelling         

Gegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Grano koffie en hebt u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of
een ander, zoals een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@Granokoffie.nl. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien u het hier niet
mee eens bent kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Grano koffie neemt de bescherming van uw gegevens
vanzelfsprekend serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice
of stuur een e-mail naar privacy@Granokoffie.nl

Wijziging privacy statement

Wij behouden ons het recht om onze privacyverklaring te
wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren u om periodiek kennis te nemen van
onze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 juli
2023. De vorige versie dateert van 28 september 2022. 

Contact formulier